در لیست زیر خواص مهم و پر کاربرد شی location قرار دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام آنها کلیک کنید :
نام خاصیت     شرح
host     این خاصیت نام هاست و شماره پورت ( port ) آدرس ( URL ) صفحه جاری را نمایش داده و به وسیله آن می توانید مقدار نام هاست و شماره پورت صفحه را نیز تنظیم کنید .
hostname     این خاصیت نام هاست آدرس ( URL ) صفحه جاری را نمایش داده و به وسیله آن می توانید مقدار نام هاست صفحه را نیز تنظیم کنید .
href     این خاصیت آدرس کامل ( URL ) صفحه جاری را نمایش داده و به وسیله آن می توانید مقدار آدرس صفحه را نیز تنظیم کنید .
pathname     این خاصیت مسیر آدرس ( URL ) صفحه جاری را نمایش داده و به وسیله آن می توانید مقدار مسیر صفحه را نیز تنظیم کنید .
port     این خاصیت شماره پورت آدرس ( URL ) صفحه جاری را نمایش داده و به وسیله آن می توانید مقدار شماره صفحه را نیز تنظیم کنید .