خواص شی window :

نام خاصیت شرح
closed مشخص می کند که آیا پنجره مورد نظر بسته است یا خیر .
defaultStatus این خاصیت برای تعیین متن نمایش داده شده در نوار statusbar پنجره به کار می رود .
length این خاصیت تعداد قاب ها موجود در پنجره را بر می گرداند .
name این خاصیت برای تعیین یک نام برای پنجره مورد نظر استفاده می شود .
opener این خاصیت به پنجره ای که باعث باز شدن پنجره جاری شده است ، اشاره می کند .
self این خاصیت برای اشاره به پنجره ای که هم اکنون در آن هستیم به کار می رود .
status این خاصیت برای تعیین متن نمایش داده شده در نوار statsbar به کار می رود .
top این خاصیت به پنجره مادر پنجره جاری اشاره می کند .