در جدول زیر ، مجموعه خواص شی string ارائه شده است .
constructor :نام تابع سازنده شی مورد نظر را بر می گرداند .
length :تعداد کاراکترهای یک عبارت متنی را بر می گرداند .
prototype :به برنامه نویس امکان اضافه کردن خواص و متدهای جدید را به شی می دهد .