خواص شی Date :

خاصیت constructor :

این خاصیت ، نام تابع سازنده شی مورد نطر را بر می گرداند . تغبع سازنده ، تابعی است که در هنگام تعریف اولیه ، شی را به وجود آورده است . شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :

Syntax object.constructor
* object = نام شی مورد نظر

مثال : در مثال زیر با استفاده از تابع ( ) Date یک شی MyDate2 جدید به نام txtname ایجاد کرده ایم . به وسیله دستور document.write ، نوع تابع سازنده شی را نشان داده ایم :
نکته : توجه شود شکل صحیح نوشتاری تابع Date با D بزرگ است .

Example
< script type=”text/javascript” >
var MyDate2 = new Date ( ) ;
document.write ( MyDate2.constructor ) ;
< /script >
کد
function Date() { [native code] } خروجی