اگر در سرویس VPS خود  خطای زیر را پس از  upgrade  کردن پلسک مشاهده کردید:

“This Panel instance is installed in a PVC Container. The current Container offline management settings make the Panel unavailable. If you have sufficient privileges to modify the Container configuration, change the offline management settings. Otherwise, contact your provider to do this.”

راه حل:
offline management را غیرفعال نمایید سپس دستور را در SSH وارد نمایید:
vzctl set VEID –offline_management=no –save
در صورتی که مشکل برطرف نشد، IP VPS را به فایروال سرور اضافه نمایید.