تمام خصوصیت های تگ <video>

audio: حالت پیش فرض صدا را تعریف می کند. در حال حاضر فقط یک مقدا می تواند بگیرد: muted

autoplay: در صورتی که وجود داشته باشد ویدئو به محض اینکه آماده شود خود به خود پخش می شود و مقداری که می تواند بگیرد: autoplay

controls: در صورت وجود دکمه های کنترلی توضیح داده شده در بالا نمایش داده می شود. مقدار: controls

Height: ارتفاع پخش کننده ویدئو را تنظیم می کند. مقدار: عددی بر حسب pixel

loop: در صورت وجود پس از اتمام نمایش ویدئو پخش آن دوباره شروع می شود. مقدار:loop

poster: مشخص کننده تصویری است که به عنوان پیش نمایش ویدئو از آن استفاده می کند. مقدار آن یک url یا آدرس اینترنتی است.

preload: در صورت وجود ویدئو در زمان لود صفحه، لود شده و آماده اجرا می شود. اگر autoplay وجود داشته باشد این خاصیت نادیده گرفته می شود.

src: آدرس ویدئویی که باید پخش شود. مقدار آن یک url یا آدرس اینترنتی است.

width: پهنای پخش کننده ویدئو را تنشیم می کند. مقدار: عددی بر حسب pixel