خصوصیات لینوکس :
۱٫قابلیت چند کاربری
۲٫قابلیت اجرای دو یا چند برنامه همزمان
۳٫قابلیت حمل
۴٫ایمنی
۵٫ارتباط و مکاتبه
۶٫مستقل از ماشین

شرکتهای زیادی هستند که لینوکس را توزیع می کنند و باید توجه داشت که همه نسخه های لینوکس مانند یکدیگر نیستند , در بعضی از موارد تفاوت های عمده ای هم با هم دارند در واقع فقط نیازهای مختلف به انواع نرم افزارها و یا تجربه شخصی افراد است که باعث میشود از یکی از نسخه های لینوکس استفاده کنند
تعدادی از نسخه های معروف توزیع شده لینوکس به قرار زیر می باشد:

RedHat
Fedora
Suse
Debain
Knoppix
Mandrake