از این خاصیت برای کتنرل بزرگ یا کوچک بودن حروف در نوشته استفاده می شود ، که می تواند یکی از حالت های زیر را داشته باشد :
– none : نوشته به صورت استاندارد و همانطوری که کاربر وارد کرده است ، نمایش داده می شود .
– capitalize : در این حالت ، اولین حرف کلیه کلمات متن به صورت بزرگ نمایش داده می شوند .
– uppercase : در این حالت ، حروف کلیه کلمات متن به صورت بزرگ نمایش داده می شوند .
– lowercase : در این حالت ، حروف کلیه کلمات متن به صورت کوچک نمایش داده می شوند .

مثال:

< p style=”color: blue; text-transform: capitalize ” >
Words of this paragraph is capitalized .
< /p >
< p style=”color: Green; text-transform: uppercase ” >
All of the words of this paragraph is uppercase .
< /p >
< p style=”color: Red; text-transform: lowercase ” >
All of the words of this paragraph is lowercase .
< /p >