این خاصیت به بالاترین پنجره یا پنجره مادر پنجره جاری ، اشاره می کند .
Syntax window.top