این خاصیت به پنجره ای که هم اکنون در آن هستیم ، اشاره می کند . این خاصیت نیز باید با یک خاصیت یا متد دوم برای آگاهی از خواص پنجره فعلی استفاده شود و به تنهایی کارایی چندانی ندارد . به کار بردن این خاصیت برای اشاره به پنجره فعلی در بیشتر موارد ضروری نیست و صرفا ذکر واژه window به تنهایی کافی است اما برای اطمینان بیشتر ، بهتر است به کار رود .
Syntax window.self ;