این خاصیت کلیه حروف و ارقام موجود بعد از علامت ؟ در آدرس صفحه را بر می گرداند . معمولا پارا متر هایی که به صفحات وب ارسال می شوند، بعد از علامت ؟ در انتهای آدرس صفحه قرار می گیرند. خاصیته Search این پارا مترها و مقدارهایشان را در صورت وجود به صورت متن بر می گرداند. چنانجه هیج پارامتری به صفحه ارسال نشود، مقدار باز گشتی Null خواهد بود.
Syntax:location.serach