به وسیله این خاصیت می توان خواص و متدهای جدید مورد نظر خود را به شی اضافه کرد . پس از تعریف خاصیت یا متد ، می توان از آن همانند خواص ذاتی شی استفاده کرد . شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :

Syntax object.prototype.name = value
* object = نام شی مورد نظر     name = نام خاصیت یا متد جدید     value = مقدار اولیه خاصیت جدید یا نام متد

مثال : در مثال زیر ابتدا یک کلاس به نام Student که دارای ۳ خاصیت نام ( Name ) ، نام خواندگی ( Family ) و شماره دانشجویی ( ID ) است را ایجاد کرده و یک شی جدید به نام St 2 از روی آن ساخته ایم . سپس به کلاس یک خاصیت جدید به نام Major اضافه کرده ایم ، که قرار است رشته تحصیلی را برای دانشجو نگهداری کند . درپایان ، خاصیت جدید را برای شی St2 مقدار دهی کرده و آن را در خروجی نشان داده ایم :

Example
<script type=”text/javascript”>
function Student ( n , f , i )
{
this.Name = n ;
this.Family = f ;
this.ID = i ;
}
var St2 = new   Student ( “Mehrdad” , “Fattahi” , 122092 ) ;
Student.prototype.Major = null ;         Major ایجاد خاصیت جدید برای کلاس به نام
St2.Major = “Soft Ware”;             St2 مقدار دهی خاصیت جدید برای شی
document.write ( St2.Major ) ;
</script>
کد
Soft Ware خروجی