این خاصیت مسیر کامل دسترسی به صفحه را به کاربر نمایش میدهد. در واقع این خاصیت نحوه پوشه بندی و قرار گیری فایل ها بر روی سرور را نمایان می سازد.از مقدار این خاصیته میتوان در موارد مختلفی استفاده کرد.
Syntax: location.pathname