این خاصیت به پنجره ای که موجب ایجاد یا باز شدن پنجره فعلی شده است ، اشاره می کند . صفحه ای که به یک پنجره لینک داده است ، در صورت کلیک بر روی آن لینک و رفتن به صفحه جدید ، به عنوان باز کننده یا opener صفحه جدید ، محسوب می شود .

Syntax window.opener