این خاصیت تعیین کننده و نگهدارنده نام پنجره مورد نظر است . نام یک پنجره باید از نوع متن یا text تعیین شود . نام پنجره برای دستیابی به آن پنجره در script ها استفاده می شود و ربطی به نام فایل صفحه ندارد و مقدار آن توسط برنامه نویس می تواند تعیین گردد . به صورت پیش فرض پنجره ها بدون نام هستند ، یعنی نامی برای آنها تعیین نشده است و چنانچه از سوی برنامه نویس یا طراح نیز نامی برای آن در نطر گرفته نشود ، مقدار آن خالی خواهد ماند .

Syntax window.name = ” نام مورد نظر ” ;