برای تعیین اندازه فاصله بین حروف در نوشته استفاده می شود ، که یکی از ۲ حالت زیر می تواند باشد :
– normal : فاصله بین حروف در این حالت به اندازه استاندارد و معمولی است ، که انتخاب پیش فرض است .
– length : به وسیله این خاصیت یک اندازه بر حسب واحدی مثل پیکسل ( pixel ) ، نقطه ( pt ) و … را برای فاصله بین حروف تعیین می کنیم .

 

< p style=”color: Blue; letter-spacing: normal” >
Letter spacing in this paragraph is normal .
< /p >
< p style=”color: Green; letter-spacing: 5pt” >
Letter spacing in this paragraph is 5pt .
< /p >