این خاصیت تعداد قاب ها یا frame های موجود در پنجره را نمایش می دهد . همانطور که در HTML آموختید ، قاب یا frame با تگ < iframe > ایجاد شده و هر قاب می تواند یک صفحه را در درون خود جای دهد . در حالت عادی تعداد frame های موجود در یک صفحه صفر است .

Syntax window.length
* window = نام پنجره مورد نظر