این خاصیت ، تعداد صفحاتی که آدرس URL آنها در شی History ذخیره شده است را بر می گرداند .
هنگامی که یک پنجره را باز می کنید ، مقدار این خاصیت ۰ است ، یعنی مقدار آن از صفر شروع می شود . با حرکت در بین صفحات ، به ازای هر صفحه جدید باز شده ، یک واحد به این خاصیت اضافه می شود .
همانطور که در بخش معرفی شی History گفتم ، آدرس صفحاتی که توسط مرورگر مشاهده می کنید ، به صورت یک آرایه در شی History ذخیره می شود . به عبارت دیگر می توان گفت اندازه این خاصیت برابر با اعضا آرایه فوق است .

شکل کلی استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :
Syntax     history.length

نکته ۱ : خروجی این خاصیت یک مقدار عددی ( Integer ) است .
نکته ۲ : مقدار خاصیت length در مرورگر Firefox از ۱ شروع می شود .