این خاصیت نام هاست (host) صفحه جاری را بر می گرداند. خروجی این خاصیت از نوع متن میباشد .
Syntax: location.hostname