این خاصیت آدرس موجود بعد از علامت # در آدرس کامل صفحه را بر می گرداند . همان طور که در بخش آموزش تگ link در قسمت آموزش HTML دیدید چنانچه در یک صفحه یک لنگر (ancher) ایجاد نماییم ، در صورت پرش  و رفتن به آدرس آن لنگر ،نام کامل لنگر در انتهای آدرس صفحه و بعد از علامت # قرار می گیرد. این خاصیت چنانچه نام لنگری در انتهای آدرس صفحه وجود داشته باشد ، مقدار آن را بر می گرداند . یا به عبارت دیگر کلیه حروف و اعداد بعد از علامت # در انتهای آدرس صفحه را بر می گرداند .
Syntax :    location.hash