این خاصیت کلاس CPU کامپیوتر اجرا کننده مرورگر را بر می گرداند .

شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :

Syntax navigator.cpuClass

نکته : خروجی این خاصیت یک مقدار رشته ای ( String ) است .
به طور کلی ۲ کلاس برای CPU ها داریم ، که خروجی این خاصیت می تواند یکی از ۲ مقدار زیر باشد :

خروجی های خاصیت cpuClass
خروجی کلاس CPU شرح
x86 X86 کلاس CPU کامپیوتر اجرا کننده مرورگر X86 است .
Alpha Alpha کلاس CPU کامپیوتر اجرا کننده مرورگر Alpha است .