این خاصیت ، نام تابع سازنده شی مورد نطر را بر می گرداند . تغبع سازنده ، تابعی است که در هنگام تعریف اولیه ، شی را به وجود آورده است . شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :

Syntax object.constructor
* object = نام شی مورد نظر