این خاصیت یک مقدار boolen را بر می گرداند که مشخص می کند آیا پنجره مورد نظر بسته شده است یا خیر .

در صورتی که پنجره مورد نظر بسته باشد ، پاسخ False و در صورتی که هنوز بتسه نشده باشد ، جواب True است .

Syntax window.closed
* window = نام پنجره مورد نظر