clear:در دو طرف عناصر ، برخی عناصر دیگر همانند عکس یا متن می توانند قرار بگیرند . توسط این خاصیت ، کناره هایی از عنصر را که می خواهیم متن یا عکس در آن سمت قرار نگیرد را مشخص می کنیم ، که حالت های ممکن زیر را می تواند داشته باشد .
در واقع از این خاصیت برای خالی کردن فضای اطراف یک عنصر استفاده می شود .
– right : هیچ متن یا عکسی نمی تواند در سمت راست عنصر قرار بگیرد .
– left : هیچ متن یا عکسی نمی تواند در سمت چپ عنصر قرار بگیرد .
– both : هیچ متن یا عکسی نمی تواند در دو طرف عنصر قرار بگیرد .
– none : در دو طرف عنصر مجاز است که عکس یا متن قرار بگیرد ، که حالت پیش فرض است .

curser:

نوع اشاره گر موس را در هنگام قرار گیری بر روی عنصر مورد نظر تعیین می کند ، که انواع حالت های آن عبارتند از :
– URL : مسیر فایل نگهدارنده اطلاعات مربوط به یک نوع خاص از اشاره گر را تعیین می کند .
– default : اشاره گر پیش فرض .
– auto : مرورگر به صورت اتوماتیک یک اشاره گر را انتخاب می کند .
– crosshair : اشاره گر به صورت یک علامت بعلاوه بزرگ در می آید .
– pointer : اشاره گر به صورت یک دست در می آید .
– move : اشاره گر به صورت یک فلش ۴ جهته در می آید .
– e-resize : اشاره گر به صورت یک فلش ۲ جهته رو به بالا در می آید .
– help : اشاره گر به صورت معمولی به همراه یک علامت سئوال در کنارآن نمایش داده می شود .
– n-resize : اشاره گر به صورت یک فلش ۲ جهته رو به بالا در می آید .
– ne-resize : اشاره گر به صورت یک فلش ۲ جهته مورب چپ به راست در می آید .
– nw-resize : اشاره گر به صورت یک فلش ۲ جهته مورب راست به چپ در می آید .
– s-resize : اشاره گر به صورت یک فلش ۲ جهته عمودی در می آید .
– text : اشاره گر به صورت نمایش در محیط های متنی در می آید .
– w-resize : اشاره گر به صورت یک فلش ۲ جهته افقی در می آید .
– wait : اشاره گر به صورت ساعت شنی در می آید .curser

< table style=”border: solid 2px blue; width: 500px; text-align: center” >
< tr >
< td style=”border: solid 2px blue; cursor: default” >
۱   default
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue; cursor: crosshair” >
۲  crosshair
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue; cursor: pointer” >
۳  pointer
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue; cursor: move” >
۴  move
< /td >
< /tr >
< tr >
< td style=”border: solid 2px blue; cursor: ne-resize” >
۵  ne-resize
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue; cursor: e-resize” >
۶  e-resize
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue; cursor: text” >
۷  text
< /td >
< td style=”border: solid 2px blue; cursor: wait” >
۸  wait
< /td >
< /tr >
< /table >