امروزه سیستم عامل ها در ماهیت پیچیده شده اند
سیستم عامل ها سرویسها,پورت ها و مدهای دسترسی زیادی را اجرا و احتیاج پیچیدگی وسیعی برای از کارافتادن قفل آنها است
با نصب پیشفرض اکثر سیستم عامل ها شمار زیادی از سرویس ها و پورتها باز هستند
بکاربردن وصله ها (patche و hotfix ها در شبکه پیچیده امروز آسان نیست
حمله کنندگان آسیب پذیری های سیستم عامل و اکسپلیت آنها را برای دسترسی به یک سیستم شبکه را جستجو میکنند