توسعه دهندگان نرم افزارها مقید به فهرست های مانع دخول همزمان با تحویل محصولات هستند
اکثر برنامه نویسی در جهت روش شناسی مهندسی نرم افزار است
نرم افزار کاربردی همراه با وظایف و خصوصیت می آیند
زمانی کافی برای اجرای کامل تست قبل از پخش محولات نیست
امنیت معمولا یک چاره اندیشی است و معمولا به عنوان جزافزودنی (add-on) تحویل داده میشود
بررسی خطای ناچیز یا غیرموجود در برنامه های کاربردی منجر به حملات Buffer over flow توسط هکرها میشود