حملات بافر(محافظ) به دو چیز بستگی دارد :
فقدان آزمایش مرز.
اجرای یک کد در بخش داده ها
عدم وجود مرز مشترک و برنامه در پایان معمولا ، با تقسیم بندی و یا خطا ، به منظور بهره برداری ازبافر (محافظ) برای به دست آوردن دسترسی و یا تشدید امتیازات صورت می گیرد. در ایجاد داده ها در برنامه ، داده های تصادفی تقسیم بندی می شوند، و اجرای یک فرمان را تولید می کنند.

 

of