سیستم هایی که باید نسبتا امن باشند به دلیل صحیح نبودن پیکربندی هک شده اند
سیستم ها پیچیده هستند و مدیران مهارت یا کاردانی ضروری را برای درست کردن مشکلات را ندارند
به منظور شانس بیشترتان در جهت صحیح پیکربندی کردن یک ماشین هر سرویس زائد یا نرم افزار را بردارید