حرکت عنوان سایت یا وبلاگ

<script type=”text/JavaScript” language=”javascript”>
msg = “عنوان صفحه “; msg = “…” + msg;pos = 0;
function scrollMSG() {
document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos);
pos++;
if (pos > msg.length) pos = 0
window.setTimeout(“scrollMSG()”,200);
}
scrollMSG();
</script>