حذف پوشه tmp جهت کاهش فضای اشغال شده هاست

در Cpanel میتوانید پس از ورود به کنترل پنل از کادر Files  گزینه Disk Space Usage را انتخاب نمایید .
پوشه tmp که در home directory هاست (یک مسیر بالاتر از public_html) قرار دارد و اطلاعات مربوط به آمار سایت را در خود نگهداری می کند . حذف آن نیز موردی ندارد.