حافظه برون ماشینی به چنددسته تقسیم میشوند

کارت منگنه شدنی
نوار منگنه شدنی
انواع نوار مغناطیسی
انواع دیسکهای مغناطیسی
طبله Drum
دیسکهای نوری
دیسکهای نوری مغناطیسی