برای جلوگیری از تکرار کانکشن در هر صفحه در وب کانفیگ یک کانکشن سراسری می سازیم و آن کانکشن را صدا می زنیم

SqlConnection objSqlConnection = new SqlConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings[“name”].ToString());

این کد را در وب کانفیگ اضافه کنید

<add name=”name” connectionString=”Data Source=localhost;Initial Catalog=test;Persist Security Info=False;User ID=test;Password=test” providerName=”System.Data.SqlClient”/>