گروه (CAT1,CAT2,CAT3,CAT4,CAT5,CAT6)

از cat2  تا cat 7 همگی ۴ زوج ۸ رشته دارند.به غیر ازcat1 که ۲ زوج یعنی ۴ رشته دارد. و تفاوت آنها در bitrate یعنی سرعت انتقال می باشد

jhg