کاراکترهای ویژه را به همراه کد سازنده آنها ببینید

ala