همانطور که اشاره شد شی Math ، دارای تعدادی ثابت عددی مثل عدد P است که از آنها می توانید در انجام امور ریاضی و محاسبات خود استفاده نمایید . در لیست زیر این ثابت ها قرار داده شده اند . برای دریافت توضیحات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام هر ثابت کلیک نمایید :

ثابت عددی مقدار حدودی کاربرد
E ۲٫۷۱۸ این ثابت عددی مقدار عدد حقیقی e را بر می گرداند .
LN2 ۰٫۶۹۳ این ثابت عددی ، مقدار لگاریتم طبیعی ۲ را بر می گرداند .
LN10 ۲٫۳۰۲ این ثابت عددی ، مقدار لگاریتم طبیعی ۱۰ را بر می گرداند .
LOG2E ۱٫۴۴۲ این ثابت عددی ، مقدار لگاریتم عدد e را بر مبنای ۲ بر می گرداند .
LOG10E ۰٫۴۳۴ این ثابت عددی ، مقدار لگاریتم عدد e را بر مبنای ۱۰ بر می گرداند .
PI ۳٫۱۴ این ثابت عددی ، مقدار عدد P را بر می گرداند .