از تگ < td > برای ایجاد یک خانه جدول درون یک سطر ( تگ tr ) استفاده می شود . هر خانه جدول می تواند خصوصیات منحصر به فرد و ویژه خود را داشته باشد .
نکته : تگ < td > فقط باید درون تگ < tr > استفاده شود .

مثال:

 < table width = “500px” border = “1” >
< tr >
< td width = “200px” align = “left” height = “100px” valign = “top” bgcolor = “blue” >
Cell 1
< /td >
< td width = “300px” align = “center” valign = “bottom” bgcolor = “green” >
Cell 2
< /td >
< /tr >
< /table >