به کاربردن این تگ باعث ایجاد یک خط افقی درون صفحه می شود ، که پهنای آن همواره کمی کمتر از عنصر در برگیرنده آن (مثل خانه جدول یا صفحه) است . به طور مثال در بالای تیتر تگ < hr > ، یک خط افقی قرار داده ایم .
نکته : این تگ نیز همانند تگ < br > دارای تگ پایانی نیست و باید در تگ ابتدایی بسته شود .

 کد     خروجی
This is a line < hr / > ok!     This is a line ok!