تگ DOCTYPE چیست ؟ این خط به برنامه مرورگر می فهماند که شما در این صفحه، از کدام نسخه از کدهای HTML استفاده کرده اید. همچنین اگر از استاندارد XHTML استفاده کرده باشید نیز با یک تگ doctype این موضوع را به صفحه می فهمانید.