تگ < article >  :

از تگ < article > برای تعیین یک هدر یا عنوان ( متن مجزا از سایر محتویات صفحه ) استفاده می شود .

موارد مختلف استفاده از تگ < article > ، می تواند موارد زیر باشد :

عنوان پست ها در فروم ها .
عنوان مطالب جدید در وبلاگ ها .
عناوین خبری در سایت های خبری