تکنولوژی های wan در سه لایه های پایین از مدل OSI (network,Data link,physical layer) وجود و عمل می کند
در حالی که تمام تکنولژی های wan عنصرهایی که در لایه شبکه عمل می کنند مثل ISDN و X.25 را ندارند
شکل زیر چگونگی نگاشت تکنولژی های WAN و مدل OSI را نشان می دهد