محرمانگی (confidentiality)
پنهان بودن اطلاعات یا وسیله ها

سندیت (authenticity)
شناسایی و تضمین منشا اطلاعات

درستی (integrity)
موثق بودن داده ها و وسیله ها از لحاظ جلوگیری از تغییرات غیرمجاز و مناسب

دسترسی (availability)
تواتایی استفاده از اطلاعات یا وسیله های مطلوب