تایمر کانتر صفر در AVR ها را می توان به سه مدل زیر دسته بندی کرد:

ساده هشت بیتی
پیشرفته هشت بیتی
پیشرفته شانزده بیتی

ساده هشت بیتی فقط در سری At90S , ATTiny به کار رفته.
پیشرفته هشت بیتی در سری ATmega ها به غیر از ATmega8 و ATmega163 به کار رفته است. (این دو مدل میکرو از مد ساده هشت بیتی استفاده می کنند)
پیشرفته شانزده بیتی این مدل فقط در AVR های سری ATTiny13 , ATTiny2313 به کار گرفته است.