تفاوت کابل ها :

Single mode:

در واحد زمان یک سیگنال را از خودش عبور می دهد و این باعث می شود که طول بیشتری را ساپورت کند.در مدل single mode نور به صورت مستقیم به درون هسته ی مرکزی تابیده می شود .

Multimode :

در واحد زمان چندین سیگنال را از خودش عبور می دهد و فاصله ای را که support می کنند نسبت به singlemode ها کمتر است.