تفاوت های HTML 5 با HTML 4

عناصر جدید – section, video, progress, nav, meter, time, aside, canvas
عناصر صفحه – header, section, footer, figure
ویژگی های جدید برای تگ Input – date/time, email, url
ویژگی های جدید – ping, charset, async
ویژگی های عمومی (به تمامی عناصر قابل اعمال هستند) – id, tabindex,repeat
عناصر حذف شده – center, font, strike