برای این کار وارد WHM شده و روی Change site’s IP کلیک نمایید.

changeip

دامنه مورد نظر را انتخاب کرده و روی Change کلیک می نماییم. در صفحه باز شده IP مورد نظر را انتخاب کرده و روی Change کلیک می کنید.

changeip1