از منوی اصلی بر روی گزینه Change Password کلیک کنید.

Current DirectAdmin Password :در این قسمت پسورد فعلی حساب خود را وارد کنید.
در دو قسمت Enter Password و Re-Enter Password پسورد جدید را وارد کنید.
سه گزینه وجود دارد که با انتخاب هرکدام پسورد آن بخش به پسورد جدید تغییر میکند.
پس از اتمام کار برروی دکمه (Submit) کلیک کید.