sudo مخفف Substitute user do است. فرمان su به منظور تغییر هویت (جانشینی ) کاربر استفاده میشود. اغلب در زمانی که احتیاج به اجرای فرمانهایی (دستورات) که باید توسط ریشه (root) اجرا شود مورد استفاده قرار میگیرد.
بصورت پیشفرض (su (sudo فرض را بر این میگذارد که که شما تمایل دارید به کاربر (root (super user تغییر هویت دهید.
اگر حساب کاربری بنام joe داریم با فرمان su -joe میتوانیم به آن وارد شویم. همیشه su پسورد کاربر را میخواهد مگر آنکه بصورت ریشه (root) فرمان را اجرا کنید.

root امکان دسترسی به تمام اکانتها را بدون ارئه پسورد دارد. زمانی که از – به عنوان یک پارامتر در su استفاده میکنیم (مثل  – su ) یک شل ورودی (login shell ) ساخته میشود. در غیر اینصورت یک non-login shell درست میشود. در مورد تفاوت این دو در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. همجنین شما میتوانید از sudo و به دنبال آن یک فرمان را در زمانی که نمیخواهید از حساب کاربری خود خارج شوید استفاده کنید. بطور مثال اجرای فرمان sudo passwd joe میتواند امکان تغییر پسورد joe را به کاربری را که root نیست دهد. البته برای استفاده, یک مدیر سیستم باید اجازه دسترسی فرمان هایی را که امکان اجرای آنها را دارید داده باشد. جزئیات پیکربندی ( sudo ( su در این قسمت بحث نمیشود.

معمولا sudo پسورد را از شما میخواهد که البته پسورد تقاضاشده پسورد شما است (پسورد ریشه نیست) این عمل به دلیل جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به ترمینال شما و استفاده از امتیازات sudo سیستم شماست.