تغییر سطوح دسترسی و Group , Owner فایل ها و پوشه ها

برای انجام دادن سریع این کار کنشول و شاخه مورد نظر به این شکل عمل کنید.

fi