پیامی است که به تمامی ایستگاهها توزیع میشود

این آسانترین قسمت است , broad cast address در هر subnet میشود block size – 1 مثلا اگر block size ما ۶۴ باشد broad cast ما میشود ۶۳ و بطور کامل میشود ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۶۳