تعیین نسخه Schema موجود در Domain : برای پیاده سازی CA های ویندوز سرور ۲۰۰۸ و استفاده از تمامی امکاناتی که این CA در اختیار ما قرار می دهد شما بایستی آخرین نسخه از Active Directory Domain Services Schema را در اختیار داشته باشید. Schema در ویندوز سرور ۲۰۰۸ می تواند در Forest هایی که دارای دامین کنترلر های ویندوز سرور ۲۰۰۰ یا ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۸ هستند پیاده سازی شود.